Setkání rodin 2017

Přípravný ročník 2017

Zápis do 1. třídy ZŠ Novosedlice
na školní rok 2017/2018 v dubnu 2017

04.01.2017

Vážení rodiče, vzhledem k platnosti nového školského zákona je přesunut termín zápisu do 1. třídy z ledna na měsíc duben.

Zápis do první třídy ZŠ Novosedlice 2017/2018 a do přípravných tříd se uskuteční v měsíci dubnu 2017.

Termín byl stanoven ředitelstvím školy na:

7.4.2017 od 13 do 17.30 hodin

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Komentář: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.

S sebou si oba zákonní zástupci přinášejí rodný list dítěte a své občanské průkazy. Zápisu by se měli zúčastnit oba zákonní zástupci nebo by se měli dohodnout, kdo bude zastupovat dítě při zápisu.

Lze doporučit, aby si škola zároveň od zákonných zástupců (rodičů) vyžádala informaci o tom, zda zápis dítěte v konkrétní škole spolu projednali (zda má být druhý rodič - vedlejší účastník řízení - písemně vyrozuměn o přijetí/nepřijetí, nebo zda druhý ze zákonných zástupců nepodal žádost o zápis do jiné základní školy.

Pokud zákonný zástupce poskytne doplňující doporučené údaje (o znevýhodnění či zdravotním stavu dítěte), je třeba souhlasu k tomu, aby škola zpracovávala a evidovala osobní a citlivé údaje dítěte/žáka ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je poskytnut pro účely vedení povinné dokumentace školy podle školského zákona. Pokud si ředitel školy není vědom rozporů mezi zákonnými zástupci o volbě školy, pak rozhodne o žádosti o přijetí. V opačném případě zákonné zástupce odkáže na soud1 a správní řízení přeruší.

Dále je vhodné, aby byla škola informována, který zákonný zástupce (rodič) bude jednat v záležitosti zápisu dítěte k povinné školní docházce, případně odkladu povinné školní docházky, a o výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství, pokud k němu došlo.