Vážení rodiče,

04.01.2017

Vzhledem k tomu, že se v 6. třídě vyskytl případ příušnic, je nutné, aby žáci 6. třídy přinesli do čtvrtka 5., nejpozději však do pátku 6.1.2017 do 8 hodin své očkovací průkazy a odevzdali je panu učiteli Priesolovi. V pátek 6.1.2017 navštíví 6. třídu pracovnice KHS a bude zjišťovat aktuálnost očkování Vašich dětí. (Dohlédněte, prosím, na včasné předání očkovacího průkazu, protože při jeho absenci ve škole by byli zákonní zástupci nuceni jednat s KHS sami.)

Jana Lebrová, zástupce ředitele

Příušnice

04.01.2017

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se u žáka naší školy potvrdilo podezření na onemocnění příušnicemi, posíláme několik základních informací o projevech tohoto onemocnění.

Příušnice se projevují celkovou únavou, vysokými teplotami a postupně se vytváří někdy i bolestivé měkké zduření jedné nebo více slinných žláz (obvykle příušních, někdy také podčelistních a podjazykových). Dají se snadno zaměnit s angínou. V případě podezření navštivte raději svého dětského lékaře.

Příušnice

Příušnice jsou akutní virové onemocnění. Příušnice jsou vysoce nakažlivé, podléhají proto povinnému hlášení.

Přenos

Tato nemoc se přenáší z člověka na člověka kapénkovou infekcí. První příznaky se objevují 15 – 21 dní od nakažení. Nemocný je však infekční už týden před projevem prvního příznaku a ještě dva týdny po jejich odeznění.

Vstupní bránou do těla jsou horní cesty dýchací, ve kterých se začne virus množit a šířit do regionálních mízních uzlin. Přibližně za 2 týdny se virus dostane do krve a může se šířit dále. Nejčastěji se objevuje na jaře a v zimě. Proděláním nemoci se vytváří doživotní imunita.

Projevy

Příušnice jsou charakterizovány zduřením jedné nebo obou (v odstupu dvou dnů) příušních slinných žláz a vzestupem teploty až ke 40°C. Příušní slinné žlázy se nacházejí před a pod ušním lalůčkem, zduření je způsobeno namnožením virů a následným zanícením, a projevuje se otokem před uchem a podél dolní čelisti.

Při mírné formě může být tento příznak nahrazen pouhými nepříjemnými pocity v těchto místech. V některých případech může naopak dojít k rozšíření zánětu i na ostatní slinné žlázy (podčelistní a podjazykové), může se objevit i otok podkožního vaziva, který přechází často až na hrudník. Téměř polovina nakažených však překoná toto onemocnění bez výrazných příznaků.

Komplikace

Nebezpečí příušnic spočívá v následných možných komplikacích. Riziko hrozí zejména dospívajícím a dospělým mužům, u kterých může být důsledkem prodělání příušnic zánět varlat (orchitis), nejčastěji jednoho, vzácně obou.

Zánětem napadené varle je oteklé a bolestivé, tkáň varlete tvořící spermie se mění ve vazivo. Pokud jsou takto napadena obě varlata, hrozí muži trvalá sterilita. U žen mohou být napadeny vaječníky a prsní žláza. Další komplikací je nehnisavý zánět mozkových blan (meningitis) projevující se strnulostí šíje, bolestí hlavy a teplotou.

Tento typ meningitidy nebývá vážný a nezanechává trvalé následky. Bolest břicha a zvracení poukazuje na postižení slinivky břišní. Může dojít také k rozšíření zánětu na ledviny (nefritis), na osrdečník (pericarditis) nebo na klouby (artritis). Velmi vzácnou, ale závažnou komplikací je následná hluchota. Těžší průběh a výskyt komplikací bývá častější u dospělých než u dětí. Všechny tyto komplikace se ale ve většině případů podaří vyléčit bez trvalých následků. Pokud se nakazí těhotná žena v průběhu 1. trimestru, může dojít k samovolnému potratu.

Zápis do 1. třídy ZŠ Novosedlice
na školní rok 2017/2018 v dubnu 2017

04.01.2017

Vážení rodiče, vzhledem k platnosti nového školského zákona je přesunut termín zápisu do 1. třídy z ledna na měsíc duben.

Zápis do první třídy ZŠ Novosedlice 2017/2018 a do přípravných tříd se uskuteční v měsíci dubnu 2017.

Termín byl stanoven ředitelstvím školy na:

7.4.2017 od 13 do 17.30 hodin

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Komentář: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.

S sebou si oba zákonní zástupci přinášejí rodný list dítěte a své občanské průkazy. Zápisu by se měli zúčastnit oba zákonní zástupci nebo by se měli dohodnout, kdo bude zastupovat dítě při zápisu.

Lze doporučit, aby si škola zároveň od zákonných zástupců (rodičů) vyžádala informaci o tom, zda zápis dítěte v konkrétní škole spolu projednali (zda má být druhý rodič - vedlejší účastník řízení - písemně vyrozuměn o přijetí/nepřijetí, nebo zda druhý ze zákonných zástupců nepodal žádost o zápis do jiné základní školy.

Pokud zákonný zástupce poskytne doplňující doporučené údaje (o znevýhodnění či zdravotním stavu dítěte), je třeba souhlasu k tomu, aby škola zpracovávala a evidovala osobní a citlivé údaje dítěte/žáka ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je poskytnut pro účely vedení povinné dokumentace školy podle školského zákona. Pokud si ředitel školy není vědom rozporů mezi zákonnými zástupci o volbě školy, pak rozhodne o žádosti o přijetí. V opačném případě zákonné zástupce odkáže na soud1 a správní řízení přeruší.

Dále je vhodné, aby byla škola informována, který zákonný zástupce (rodič) bude jednat v záležitosti zápisu dítěte k povinné školní docházce, případně odkladu povinné školní docházky, a o výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství, pokud k němu došlo.

Desatero pro rodiče

Freshka - zdravá svačinka do škol