Charakteristika školy

Charakteristika a součásti školy:

Základní školaŠkolní družinaŠkolní jídelna
Počet tříd9 + 1 Počet oddělení2Počet strávníků218
Počet žáků 197Počet žáků60Z toho žáků173
Žáků na třídu 20Počet na oddělení30

Charakteristika žáků a pedagogického sboru:

ŽáciPedagogický sbor
Chlapci107Aprobovaní70 %
Dívky90Kvalifikovaní84 %
Integrovaní16Doplňující si vzdělání3
Pedagogů17Ostatní8
Zaměstnanců celkem26

Základní škola Novosedlice, Vrchoslavská 88 byla založena v roce 1887. Od ledna 2002 je ZŠ příspěvková organizace vždy s jednou třídou v 1. – 9. postupném ročníku.
Zřizovatel je Obec Novosedlice (příměstská škola).

Materiální,technické a hygienické podmínky vzdělávání

Jedná se o starou budovu, která svým prostorem plně postačuje plnění hlavního úkolu školy tj. kvalitní výchově a vzdělávání daného počtu žáků. Učebny jsou prostorné, esteticky vyzdobené výrobky žáků. V budově jsou samostatné pracovny CH+F, počítačová učebna s výukou jazyků,učebna s interaktivní tabulí, knihovna, hudebna, dílna,kuchyňka, malá tělocvična + velká tělocvična. Pro TV je využíváno školní hřiště se skromným vybavením na atletiku, dopravní hřiště a školní pozemek.

Součástí školy je samostatná budova školní jídelny a školní družiny. Školní jídelna vaří pro strávníky ZŠ a MŠ Novosedlice, ale také pro cizí strávníky.Jsou dodržována pravidla správné výživy dětí, jídelníčky jsou pravidelně kontrolovány.

Školní družina má 2 oddělení. Je útulná, nově vybavená, prostorná, plně vyhovuje relaxaci žáků po vyučování.

Personální podmínky

Priorita školy je zaměstnávání kvalifikovaných pedagogů. Na škole pracuje výchovný poradce, spec.pedagog, dyslektické asistentky, logoped, ICT koordinátor, učitel ZTV.Managementu školy se daří průběžně omlazovat kvalifikovaný sbor, získávají se mladí učitelé, kteří mají blízko k moderním vyučovacím metodám (činnostní učení, projektové vyučování……) Odborná kvalifikovanost vyučujících tj.schopnost odborně realizovat konkrétní vyučovací předměty, je zárukou kvalitní výchovné a vzdělávací činnosti. Všichni učitelé se průběžně vzdělávají.

Charakteristika žáků

Základní školu navštěvují zejména děti z obce Novosedlice. Nejsou výjimkou ani děti z Teplic a blízkého okolí. Škola je vyhledávána pro její kvality školy rodinného typu.Žáci jsou zde vychováváni v přirozeném prostředí – jedná se o školu pro všechny děti bez rozdílu.Individ. přístupem zabezpečujeme výuku žáků mimořádně nadaných. Zcela přirozená je zde integrace žáků s poruchami učení a s tělesným postižením.

Kvalita poskytovaných služeb školy je zřejmá při přijímacím řízení našich žáků.

Mimořádně kvalitní péče je dětem poskytována v oblasti výchovy ve školní družině a v oblasti mimoškolní činnosti.

Podmínky vzdělávání – kvalita pracovního prostředí

Škola využívá nabídky VÚP, Scio, Mapa školy,Cermat – testování žáků v celorepublikovém měřítku (srovnávací testy)

Žáci si mohou vybrat z řady volitelných předmětů podle svého zájmu,mohou využívat internet,školní knihovnu, mohou se podílet na tvorbě školního časopisu Gejzír, někteří sami vytvářejí www stránky školy, reprezentují školu ve sportovních soutěžích. Neomezeně mohou žáci školy využívat školní hřiště fotbalové, volejbalové, na košíkovou i dopravní hřiště pro jízdu na kole, na bruslích…..

Dětem naší školy nabízíme celou řadu mimoškolních aktivit, které mají tradici. Kroužky vedou učitelé i rodiče a jsou hojně navštěvovány. Tradici mají i školní sbory Zvoneček a Rolnička, které vystupují při všech prezentacích školy i Obce Novosedlice (vítání občánků, oslava Dne matek…) Škola se prezentuje rodičovské veřejnosti a zřizovateli miniprojekty – Egypt, Cesta do Betléma, Den jazyků, Den Země…... je zapojena do projektů Environmentální výchovy, minimálního preventivního programu, zdravý životní styl …..

Osvědčil se projekt Předškoláček, který je určen pro děti, které se dostaví k zápisu do naší školy.Jedná se o pozvolné zvykání na školu hravou formou ve skutečném prostředí školy s budoucí paní učitelkou a s budoucími spolužáky. (březen – květen)

Organizujeme okresní soutěž Novosedlický dopraváček – besip. Velkou pozornost věnujeme soutěžím zaměřeným na zdravovědu.

Pořádáme kulturně-vzdělávací, sportovní, ozdravné pobyty tuzemské i zahraniční v době všech prázdnin.

Spolupráce s rodiči, žáky a jinými subjekty

Úzce spolupracujeme s obcí, školskou radou a sdružením rodičů.

Zdravé a příjemné klima školy vytváří společně žáci, učitelé i rodiče. Snažíme se vytvářet prostředí otevřené pro všechny skupiny, prostředí důvěry, aktivní spolupráce, otevřené komunikace. Žáky vedeme k demokracii, zodpovědnosti k práci v týmu a k respektování druhých.Rozvíjíme komunikační dovednosti žáků:

  • v mateřském jazyce
  • v cizím jazyce
  • v informačních a komunikačních technologiích
  • v sociálních vztazích
  • v oblasti zdravý životní styl

Rodiče mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Škola pro rodiče pořádá Dny otevřených dveří,různá vystoupení….

Úzce spolupracujeme s rodiči, obcí, SPOZ, MŠ, ČSŽ, dopravním inspektorátem (Novosedlický dopraváček), s Úřadem práce – volba povolání, oddělením soc. prevence. Spolupracujeme s OS Šťovík, Dubíčko, DDM Teplice

Všichni pedagogové se stále vzdělávají v rámci DVPP, SIPVZ, jazyky, management…..

Pravidelně informují veřejnost o akcích školy prostřednictvím Novosedlického zrcadla, věnují se redakční činnosti….

Uvažujeme o sestavení žákovského parlamentu, který by se mohl podílet na chodu školy, mohl by vznášet připomínky a náměty, hovořil by s ředitelkou školy.

Škola aktivně vyhledává sponzory, sleduje nabídky projektů, grantů….

Dlouhodobé projekty:

Adopce na dálku

Není nám lhostejné,v jakých podmínkách žijí některé děti na světě. Proto se v rámci projektu Adopce na dálku staráme o chlapce z Indie od května 2006.

Miliarda stromů pro planetu Zemi

Na základě výzvy paní ministryně školství a pana ministra životního prostředí jsme se přihlásili k celosvětové kampani OSN s názvem „Miliarda stromů pro planetu Zemi“ a v rámci Dne Země jsme vysadili 10 stromů. Postarali jsme se tím o přirozenou obnovu školní zahrady do budoucna, vytvořili jsme si tím i prostor pro pozorování přírody v rámci vyučování a stali jsme se tím i realizátory celosvětového ekologického projektu.